Evästeiden käyttö – jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt sivustolla olevien evästeiden käytön. Lisätietoa saat klikkaamalla tästä.

×

Palveluinnovaatioiden tutkimukseen kansainvälistä osaamista

Tekes käynnistää viisi uutta kansainvälistä tutkimusprojektia FiDiPro, Finland Distinguished Professor -ohjelmassa. Osaamista vahvistetaan nyt erityisesti palveluinnovaatioiden tutkimuksessa.

Kaksi ansioitunutta ulkomaista tutkijaa aloittaa työnsä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimusryhmässä. Tavoitteena on nostaa merkittävästi suomalaisen palveluinnovaatiotutkimuksen tasoa ja viedä palveluteema innovaatiotutkimuksen keskiöön.

Itä-Suomen yliopiston ensimmäinen FiDiPro-tutkija tulee hankkeeseen, jossa kehitetään bioaerosolien testauslaboratorio. Tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa sisäilman laadun hallinnassa. 

Aalto-korkeakoulusäätiön FiDiPro-hankkeen tavoitteena on tuottaa rakennettuja älykkäitä ympäristöjä, jotka tukevat kustannustehokkaasti ihmisten arkea esimerkiksi kotona, kouluissa, sairaaloissa ja toimistoissa.

Turun yliopisto vastaanottaa ulkomaisen tutkijan hankkeeseen, jonka tavoitteena on hyödyntää uusia menetelmiä potilasnäytteiden analyysissä. Uuden teknologian käyttöönoton odotetaan johtavan Suomen tutkimuskentälle merkittävän diagnostiikkamenetelmän syntyyn.

Jyväskylän yliopiston hankkeessa yhdistetään ainutlaatuisesti liikuntabiologian, liikuntapsykologian ja liikuntapedagogiikan eri osa-alueita tutkimalla oppijan ja ympäristön välistä vuorovaikutusta. Hanke kuuluu myös Tekesin Oppimisratkaisut- ohjelmaan.

”Nämä uudet FiDiPro-hankkeet tukevat hyvin Tekesin uuden strategian sisältöä. Kaiken kaikkiaan Fidipro-ohjelma on osoittanut toimivuutensa”, toteaa johtaja Riikka Heikinheimo Tekesistä.

FiDiPro-rahoitukselle kova kysyntä

Tekes sai ennätysmäärän FiDiPro-hakemuksia tällä hakukierroksella. Niin sanottuja aiehakemuksia tuli 29. Näistä jatkoon valittiin yhdeksän hakemusta. Haettu rahamäärä oli yhteensä 33 miljoonaa euroa. FiDiPro-hankkeisiin oli käytettävissä 4,5 miljoonaa euroa Tekesin rahoitusta.

”Hakemukset olivat hyvin valmisteltuja ja tasoltaan erittäin hyviä. Ne tulivat kansallisesti merkittävimmistä tutkimusyksiköistä,” kertoo asiantuntija Hanna Rantala Tekesistä.

Tekes on rahoittanut tähän mennessä yhteensä 51 FiDiPro-projektia. Niiden myötä Suomeen on tullut tai on tulossa 40 FiDiPro-professoria ja 11 FiDiPro-fellow'ta.

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu vuonna 2012. FiDiPro-rahoitus jatkuu osana Tekesin uudistettua tutkimusrahoitusta.

FiDiPro - Finland Distinguished Professor Programme on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma, joka tarjoaa suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita määräajaksi Suomeen.

Lisätietoa:

Asiantuntija
Hanna Rantala
Puh. 010 605 5797
hanna.rantala(at)tekes.fi

Yksikön johtaja
Kari Komulainen
Puh. 010 605 5842
kari.komulainen(at)tekes.fi


www.fidipro.fi
www.tekes.fi

********************************


Kuvaukset uusista FiDiPro-projekteista


FiDiPro-professori Martin S. Meyer, Professor, University of Sussex, United Kingdom
FiDiPro-Fellow Stephen Flowers, Principal Research Fellow, CENTRIM, University of Brighton, United Kingdom

Tutkimusprojekti: User-Driven Service Innovation and Co-creation Management
NOMAD-projektin tavoitteena on tuottaa uutta tutkimustietoa ja näkökulmia palveluinnovaatiotoimintaan. Tutkimusryhmään on kutsuttu kaksi hyvin ansioitunutta ulkomaista tutkijaa Martin Meyer ja Stephen Flowers. Projektissa analysoidaan erityisesti käyttäjälähtöisiä palveluinnovaatioprosesseja ja niiden johtamista. Toisena keskeisenä näkökulmana ovat aineettoman arvonluonnin mahdollisuudet sekä johtaminen innovatiivisessa palveluliiketoiminnassa. Työn kunnianhimoisena tavoitteena on nostaa suomalaisen palveluinnovaatiotutkimuksen tasoa merkittävästi sekä viedä palveluteema uusien näkökulmien avulla innovaatiotutkimuksen keskiöön.
Suomalainen vastuutaho: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, johtaja Jari Kuusisto

*****

FiDiPro-professori Tiina Reponen, Center for Health-Related Aerosol Studies, Department of Environmental Health, University of Cincinnati, USA

Tutkimusprojekti: Bioaerosolitestaustalaboratorion kehittäminen - sovellutukset mallinnukseen ja sisäilman laadun hallintaan
Hankkeessa kehitetään bioaerosolien testauslaboratorio. Tutkimus ja muodostuva yhteistyöverkko mahdollistavat perus- ja soveltavan bioaerosolitutkimuksen tulosten tehokkaan hyödyntämisen tuotekehityksessä sisä- ja työympäristöjen, onnettomuustilanteiden ja kansallisen turvallisuuteen liittyvien mikrobiologisten riskien hallinnassa. Laboratorio ja kehitetyt bioaerosolien tuotto- ja mittausmenetelmät mahdollistavat monia sovellutuksia, joita talotekniikka- ja rakennusteollisuus sekä tutkimuslaitokset voivat tuotteistaa mikrobialtistumisen vähentämiseksi.
Suomalainen vastuutaho: Itä-Suomen yliopisto, professori Pertti Pasanen

*****

Fidipro-professori Sumi Helal, Professor and Director, Computer and Information Science and Engineering Department (CISE), University of Florida, USA

Tutkimusprojekti: Smart Spaces: Critical Software Enablers for Real-World Deployments
Älykkäillä tiloilla tarkoitetaan rakennettuja ympäristöjä, kuten asuntoja, toimistotiloja, sairaaloita, kouluja, ostoskeskuksia ja yliopistokampuksia, joissa tilassa sijaitsevat tietotekniset laitteet ja järjestelmät ovat helposti ja kaikkialla ihmisten käytössä ja mahdollistavat uusia ubiikin vuorovaikutuksen muotoja. Smart Spaces -hankkeen tavoitteena on tuottaa älykkäitä ympäristöjä tukemaan arjen käytäntöjä, jotka ovat resurssi- ja kustannustehokkaita ja lisäävät merkittävästi ihmisten mahdollisuuksia toimia näissä ympäristöissä.
Projekti on merkittävä osa EIT ICT Labsin Smart Spaces temaattista kokonaisuutta, jossa suomalaisilla partnereilla on avainrooli.
Suomalainen vastuutaho: Aalto Korkeakoulusäätiö, Helsinki Institute for Information Technology HIIT, professori Marko Turpeinen

*****

FiDiPro-professori David Goodlett, Department of Medicinal Chemistry, University of Washington, Seattle, WA

Tutkimusprojekti: Quantitative proteomics to identify biomarkers for disease prediction, diagnosis and monitoring
Tutkimuksen tavoitteena on hyödyntää uusimpia kvantitatiivisen proteomiikan menetelmiä valikoitujen potilasnäytteiden analyysissä. Näytteet on kerätty meneillään olevissa tyypin 1 diabeteksen sekä epiteliaalisen munasarjasyövän kliinisissä tutkimuksissa. Tulosten integroinnin kautta pyritään löytämään tautidiagnostiikassa, potilaiden luokittelussa sekä hoitojen tehokkuuden arvioinnissa hyödynnettäviä seerumin biomarkkereita. Molemmissa sovelluksissa uusista tautibiomarkkereista olisi merkittävä kliininen hyöty parantuneen diagnostiikan ja hoidon kautta.
Tutkimusyhteistyössä professori Goodlettin kanssa hyödynnetään hänen äskettäin kehittämäänsä menetelmää, joka mahdollistaa useiden proteiini/peptidikohteiden kvantitoinnin ilman aikaa vievää näytteenkäsittelyä. Tämä auttaisi merkittävästi tyypin 1 diabetekseen patogeneesia selvittävää tutkimusta, jossa hyödynnetään Tyypin 1 diabeteksen ennustaminen ja ehkäisy (DIPP) -projektin keräämän biopankin verinäytteitä. Aineiston yhdistäminen jo tuotettuihin transkriptomiikka- ja metabolomiikkatuloksiin tulee todennäköisesti edistämään biomarkkerien tunnistusta sekä tyypin 1 diabeteksen patogeneesimekanismien ymmärrystä. Samaa lähestymistapaa hyödynnetään myös epiteliaalisen munasarjasyövän tutkimukseen, jossa mittausaineistoon voidaan yhdistää kliinisiä tietoja. Uskotaan, että tämän teknologian käyttöönotto ja hyödyntäminen johtaa Turun ja Suomen tutkimuskentälle merkittävän diagnostiikkamenetelmän syntyyn.
Suomalainen vastuutaho: Turun yliopisto, Biotekniikan keskus, johtaja professori Riitta Lahesmaa

*****

FiDiPro-professori Keith Davids, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia

Tutkimusprojekti: Designing textured materials and environments for motor learning in physical activity and sports
Tutkimusprojektin tavoitteena on luoda neurotieteiden ja motorisen oppimisen avainteorioita hyödyntäviä motoristen taitojen oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöt edustavat kattavasti ihmisen elinkaaren eri vaiheita alkaen lastentarhasta ja esikoulusta, päätyen koulun kautta aikuisikään ja ikääntymiseen. Sovellusympäristöjä voivat olla niin lapset, ikääntyvät kuin huippu-urheilijatkin. Ympäristöjen ja erilaisten teknologiaratkaisujen vaikuttavuutta tutkitaan laajasti poikkitieteellisestä näkökulmasta eri menetelmiä hyödyntäen. Tutkimusprojekti yhdistää seuraavia tutkimusaloja: motorinen kontrolli, motorinen oppiminen, liikuntapsykologia, liikuntapedagogiikka sekä kognitiiviset neurotieteet. Empiirisiä löydöksiä erilaisten ratkaisujen ja ympäristöjen vaikuttavuudesta voidaan käyttää eri kohderyhmille suunnattavien oppimista edistävien teknologioiden kehittämiseen esimerkiksi koulu- tai kuntoutuslaitosympäristöissä. Projektin tulokset tukevat myös motorisiin taitoihin ja kontrolliin liittyvien tuote- ja palvelukonseptien kehittämiseen liittyvää osaamista ja koulutusta.
Suomalainen vastuutaho: Jyväskylä yliopisto, Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, professori Jarmo Liukkonen

Tulosta uutinen

Tilaa RSS
10.06.2014
19.06.2013
22.05.2013
17.05.2013
10.12.2012
25.09.2012
03.09.2012
06.06.2012
23.05.2012
24.04.2012
07.03.2012
16.02.2012
02.11.2011
Palveluinnovaatioiden tutkimukseen kansainvälistä osaamista
29.06.2011
16.03.2011
23.11.2010
18.11.2010
01.10.2010
29.09.2010
08.06.2010
08.06.2010
29.03.2010
01.10.2009
16.09.2009
11.09.2009
07.09.2009
25.06.2009
18.03.2009
18.11.2008
26.09.2008
04.09.2008
10.06.2008
07.05.2008
02.05.2008
27.02.2008